Sharon Nahari - Bribery Offenses

עבירת השוחד היא מן החמורות שבעבירות המרמה וההונאה. אנו עדים למאמצים הרבים של רשויות האכיפה לנסות להוקיע את מעשי השוחד מקרב החברה.

עבירת השוחד מתבטאת בהצעה או בקבלת טובת ההנאה עבור ביצוע פעולה הקשורה במילוי תפקידו של עובד הציבור. גם כאן, אין חובה כי להוכיח קבלת טובת הנאה חומרית. הוראת החוק קובעת מפורשות כי קבלת טובת הנאה יכול שתהיה מכל סוג שהוא.

כמו כן, עבירת השוחד מוגדרת "עבירה התנהגותית"- כלומר, אין צורך אפילו להוכיח כי טובת ההנאה שניתנה לעובד הציבור אכן הביאה בפועל לביצוע הפעולה לשמה ניתן השוחד- די בקבלת השוחד או בנתינתו, כדי לייחס לאדם אישום מסוג שוחד.

כאמור, המחוקק עשה מאמצים רבים על מנת להוקיע את התופעה של מתן או קבלת שוחד.

כחלק מאותו מאמץ, ניתן להבחין כי חוק העונשין קובע כי עובד ציבור המתנה או המבקש שוחד אף שלא נענה, ייחשב כמי שעבר עבירת שוחד. אותו עקרון יחול גם לבי המציע- הצעת שוחד מהווה גם היא עבירת מתן שוחד.

הענישה בגין עבירות שוחד

עבירת השוחד היא בין החמורות שבעבירות המרמה וההונאה ובהתאם לכך, גם העונש  הקבוע בצידן של אותן העבירות, חמור גם כן. מבחינת העונש, המחוקק מבדיל בין נותן השוחד לבין מקבלו. העונש בגין מתן שוחד עומד על 7 שנות מאסר לכל היותר, בעוד שהעונש עבור קבלת שוחד עומד על 10 שנות מאסר לכל היותר. ההבדל נעוץ בכך שהמחוקק בוחר להחמיר עם מקבלי השוחד שהם עובדי ציבור בעוד שנותני השוחד הם אנשים פרטיים. בנוגע לאדם המציע שוחד, לעובד ציבור למשל, העונש המצפה לו הוא עד שבע שנות מאסר ו/או קנס כספי.

החשיבות של עורך דין פלילי בעבירות שוחד

כמו בכל עבירה, גם בעבירות שוחד, לזכותו של החשוד עומדת זכות החפות וזכות ההגנה מפני אימת הדין. לכן, במקרים אלו, חשוב להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה הבקיא בעבירות צווארון לבן,  על מנת שינסה לבטל או לפחות למזער את סעיפי האישום השונים. למשרד עו"ד שרון נהרי ושות' ניסיון רב בהגנה על נאשמים וחשודים בעלי פרופיל גבוה בעבירות שוחד.