זכויות אסירים במאסר

משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

"…טיבה של חברה נמדד בטיב בתי הסוהר שלה.
אופייה של חברה נאורה נבחן באופן שבו היא מתייחסת לאסיריה.
שכן זאת יש לדעת : האסיר פשע ועל כך נענש כדין.
חירותו נשללה ממנו, אך צלם האדם לא נלקח ממנו.

חומות הכלא מפרידות בין האסיר לחופש,
חומות הכלא אסור להן להפריד בין האסיר לכבודו כאדם.
זכותו של האדם לחופש ניטלה מן האסיר,
זכותו של האדם לשלמות גופו ונפשו לא ניטלה ממנו.
האסיר נהנה מכל זכויות האדם, למעט אלה שנשללו ממנו במפורש,
או ששלילתן משתמעת כתוצאה טבעית המסתברת מהמאסר עצמו.

האסיר זכאי לשוויון, לפרטיות ולשלמות גופנית ונפשית.
האסיר זכאי לחופש ביטוי. הוא זכאי לחופש דת ומצפון.
כל הזכויות הללו אינן מוחלטות, הן יחסיות.
ניתן להגבילן לשם הגנה על אסירים אחרים ולשם הגנה על אינטרס הציבור.
אך להגבלות יש גבולות. ההגבלה צריכה להיות לתכלית ראוייה:
היא צריכה להיות במידה הדרושה…"

נשיא בימ"ש עליון, השופט אהרון ברק,
טקס פתיחת בית סוהר צלמון, 30/1/1996.

——————————————————————————–

שירות בתי הסוהר, כארגון ביטחוני בעל ייעוד חברתי,
מחזיק במתקניו עצורים ואסירים במשמורת חוקית.
כחלק ממדיניות הארגון, מושם דגש על גילוי רגישות אנושית,
שמירה על כבוד האדם ומתן יחס נאות ומענה הולם לאסיר ולצרכיו, במהלך תקופת מאסרו.

קיימת בשירות בתי הסוהר מודעות גבוהה למצב החדש
שבו מצוי האסיר עם הגיעו לבית הסוהר לריצוי תקופת המאסר:
לחששותיו, לחוסר הוודאות שבו הוא שרוי ולצורך להסתגל למציאות החדשה.
מתוך כך, ועל מנת לאפשר לארגון להשיג את יעדיו:
החזקת האסיר במשמורת חוקית וטיפול בו, תוך שמירה על זכויותיו הבסיסיות כאדם,
קיימת הקפדה על חשיפת האסיר לחובות המוטלות עליו,
כמו גם לזכויותיו, מרגע היקלטו בבית הסוהר.

לידיעת האסיר החדש המגיע לבית הסוהר ניתן מידע מפורט
באמצעות הסגל ולוחות הקיר באגף, לגבי תהליך הקליטה,
תנאי המחייה במאסר, סדר היום בבית הסוהר, הוראות משמעת,
טיפול סוציאלי וחינוך, שירותי רפואה ודת, ביקורים, חופשות,
תכניות גמילה מסמים, תעסוקה בבית הסוהר ומידע רלוונטי נוסף.

מובא גם לידיעת האסיר כי מילוי חובותיו והתנהגות נאותה
יאפשרו לו ליהנות מזכויות רבות אשר תקלנה עליו את השהייה בבית הסוהר.

טיפול גמילה מסמים

.בשנים האחרונות, אנו עדים לעליה ניכרת בהיקף התפשטות תופעת הסמים
.מדינות רבות בעולם, וביניהן- מדינת ישראל , הכריזו על המלחמה בנגע הסמים
שירות בית סוהר, בהתאם לאסטרטגיה שנקבעה, תורם את חלקו במאמץ הלאומי
במלחמה זו, ע"י פעילות יזומה למניעת הברחת סמים, סחר בסמים ושימוש בהם ומאידך
ע"י הרחבת פעילויות הגמילה והקניית כלים מתקנים לאסירים צרכני סמים
.המתאימים", והחזרתם לחיים נורמטיביים ולצמצום שיעורי הרצידיויזים"

——————————————————————————–

משימות

לאור ראייה אסטרטגית ,שגובשה על רקע של התעצמות בעיית הסמים והשפעתם
על האסירים ועל ניהול בתי סוהר, הטיפול בנפגעי סמים מהווה נדבך חשוב בתכנון
.ובהפעלת התשתית המקצועית בתחום הסמים, לטווך קצר ולטווך ארוך

בדרך להשגת היעדים שהוצבו ע"י שב"ס בתחום התמודדות עם נגע הסמים , הוגדרו
:משימות עיקריות, לרבות בתחום טיפול בנפגעי סמים

1. איתור יזום של צרכני סמים בקרב אסירים/עצורים, החל משלב כניסתם
.למאסר/ מעצר

2. אבחון ומיון ראשוני של אסירים בבתי מעצר ובמרכזי מיון, והפרדה בין
.אוכלוסיית צרכני סמים לאסירים נקיים מסמים

3. אבחון מעמיק של אסירים צרכני סמים בבית סוהר ומיונם למסגרות גמילה
המופעלות בשב"ס. מתן טיפול על בסיס "סל שירותים" , בהתאם לצרכים
.אישיים

4. פיתוח תכניות ומסגרות גמילה מסמים, אשר תיתנה מענה הולם לאוכלוסיות
.שונות של אסירים צרכני סמים

5. הפעלת מדרוג מסגרות גמילה מסמים בבתי הסוהר/"אשכול", כמענה
.לצרכים הטיפוליים והניהוליים של בתי הסוהר

6. הפעלת מערך הסברה בתחום הסמים לאסירים, להעלאת מודעות בנושא
.סמים ולהגברת מוטיבציה להשתלב בטיפול גמילה

7. הפעלת מערך הסברה לסגל קצינים וסוהרים בתחום התמודדות שב"ס בנגע
הסמים, להעלאת מודעותם בנושא והפיכתם לשותפים פעילים בתהליך
.הגמילה

8. הבטחת הרצף הטיפולי בין מסגרות גמילה/שיקום בשב"ס לבין תכניות
.טיפול המשך בקהילה

——————————————————————————–

תרשים זרימה , אבחון מתגלגל ,מיון וטיפול

1. עצורים/אסירים, עם קליטתם בשב"ס, עוברים אבחון ראשוני בבית
.מעצר (מרכזי מיון). כאן מתקיים אבחון ראשוני של שתי האוכלוסיות
נקיים מסמים" ו"צרכני סמים" וזאת במטרה להפריד בין שתי"
האוכלוסיות

2. אסירים, שאובחנו כ"נקיים מסמים", מופנים לאגף נ"ס(לנקיים
מסמים). באוכלוסיית אסירים "צרכני סמים" נכללים אסירים
,מכורים לסמים וצרכני סמים מזדמנים. אסירים מכורים לסמים
אשר אובחנו כבר בשלב זה כמעונינים ומתאימים לטיפול גמילה
אינטנסיבי (לפי קריטריונים), מופנים למרכז גמילה ארצי או
.למג"שים

3. מרבית האסירים צרכני הסמים, שלא הופנו למסגרות גמילה מבתי
מעצר, משובצים לבתי סוהר שונים, בהם מתבצעות השלמת האבחון
.וקביעת דרכי טיפול והתייחסות מקצועית

4. אסירים, שאובחנו בבתי סוהר כמתאימים לטיפול גמילה ע"פ
קריטריונים, מופנים למסגרות/תוכניות גמילה מסמים המופעלות
.בשב"ס , לרבות: אישפוזית, מג"שים ומרכז גמילה ארצי
לאחר סיום טיפול גמילה במסגרות הללו מועברים האסירים לשיקום
.או משוחררים להמשך טיפול ו/או מעקב בקהילה

5. אסירים, אשר נקלטו בבית סוהר ואובחנו כלא מתאימים למסגרות
טיפול גמילה בשלב זה, משובצים לאגפים רגילים. חלק מהם, אשר
זקוקים לטיפול במתדון או לטיפול תרופתי סימפטומטי, מקבלים את
.הטיפול, אם עומדים בקריטריונים למתן טיפול זה

6. לגבי אסירים צרכני סמים, שאובחנו כלא מתאימים לטיפול גמילה
מסמים, מתקיימת מדי 3-6 חודשים הערכה חוזרת בוועדה רב
,מקצועית ("אבחון מתגלגל"). אם חל שיפור בתפקודו של האסיר
הגברת מוטיבציה לגמילה ושינוי בנתונים מנהליים, האסיר עובר
לקטגוריית "מתאימים" ומופנה לאחת המסגרות/תוכניות גמילה
.הקיימות

עדכונים נוספים