זכויות אסירים במאסר

שירות בתי הסוהר, כארגון ביטחוני בעל ייעוד חברתי,
מחזיק במתקניו עצורים ואסירים במשמורת חוקית.